Thank you for your interest in the Caerau Heat Scheme

Published: 8 July 2020

Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg

Click here to take part and you could earn up to £50

Make your voice heard!

You’re probably familiar with the idea of the Caerau Heat Scheme and you may have even taken part in previous research.

We’ve taken what we’ve learned from Caerau residents so far and developed ideas about how the heat network could help you get warm and comfortable at home. Now we want to hear what you think so we can make it work for you!

Whether you’ve taken part in research on this topic before or not, we would love to hear from you.

What’s involved?

  • We’ll run an online discussion forum (a bit like social media) for 4 weeks starting in August.
  • You won’t need to spend long on it – we’ll ask that you log in for a few minutes, a few times a week, to see what ideas we’ve shared and tell us what you think of them.

What’s in it for me?

As well as helping to make these ideas work for you, you could receive up to £50!

For every week that you participate, we’ll offer you £10 to thank you for your time, up to a maximum of £40 (£10 x 4 weeks).

If you participate every week for the full four weeks, we’ll also offer a £10 completion bonus on top of that £40.

I’m interested – how do I sign up?

We have a limited number of spaces available for this research. If you’re interested in taking part, please click here to apply – this should only take 5 minutes.

If you’re selected to take part, we’ll be in touch with further details.

Click here to take part and you could earn up to £50

___________________________________________________________________________________________________________________________

Diolch am eich diddordeb yng Nghynllun Gwres Caerau.

Rydych fwy na thebyg yn gyfarwydd â’r syniad o Gynllun Gwres Caerau. Efallai eich bod hyd yn oed wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau neu ymchwil arall i’n helpu i ddeall yr hyn rydych ei eisiau o’ch system wresogi, eich cymuned, eich biliau ynni ac ati.

Erbyn hyn, mae Energy Systems Catapult wrthi’n cynllunio cam nesaf ein hymchwil a hoffem eich gwahodd i gymryd rhan. Hyd yma, rydym wedi dysgu llawer am farn trigolion Caerau ar y rhwydwaith gwres dŵr pwll glo arfaethedig a sut rydych yn defnyddio ynni yn eich cartrefi. Y tro hwn, hoffem wybod sut byddech chi’n gwresogi eich cartrefi drwy’r rhwydwaith gwres. Felly, rydym yn chwilio am bobl sy’n fodlon dweud wrthym beth hoffent ei gael, beth sydd ei angen arnynt, beth maent yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi, a pham.

P’un a ydych wedi cymryd rhan mewn ymchwil ar y pwnc hwn o’r blaen ai peidio, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Wedi cymryd rhan o’r blaen? Helpwch ni i adeiladu ar yr hyn rydym eisoes wedi’i ddysgu gennych – mae manylion ychwanegol, mwy o ddyfnder a dealltwriaeth o’r ffordd y gall pethau fod wedi newid i chi, a pham, yn werthfawr iawn i ni.

Ddim wedi cymryd rhan eto? Helpwch ni i sicrhau ein bod yn deall eich barn – efallai y byddwch yn nodi safbwynt cwbl wahanol nad ydym wedi’i glywed o’r blaen.

Cliciwch yma i gymryd rhan

Beth mae’n ei olygu?

Byddwn yn cynnal fforwm trafod ar‐lein am 4 wythnos yn dechrau ym mis Awst. Bydd hwn yn debyg i gyfryngau cymdeithasol neu fforymau ar wefannau poblogaidd eraill.

Byddwn yn gofyn i chi fewngofnodi ychydig o weithiau yr wythnos i weld y cwestiynau rydym wedi’u gofyn a’r negeseuon y mae pobl eraill wedi’u gadael ac i rannu eich barn a rhoi adborth. Yn bwysig ddigon, bydd yn hawdd i chi ei ddefnyddio a gallwch gyfrannu o’ch cartref eich hun ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Beth yw’r manteision i mi?

Yn ogystal â helpu i lywio’r ffordd y gallech chi a phobl eraill yn eich cymuned gysylltu â’r rhwydwaith gwres a sut y gallech fanteisio arno, gallech dderbyn hyd at £50 am gymryd rhan yn yr ymchwil hon.

Am bob wythnos y byddwch yn cyfrannu, byddwn yn cynnig £10 i chi i ddiolch i chi am eich amser – hyd at uchafswm o £40 (£10 x 4 wythnos).

Os byddwch yn parhau i gyfrannu bob wythnos am y pedair wythnos lawn, byddwn hefyd yn cynnig bonws cwblhau o £10 yn ychwanegol at y £40 hwnnw.

Mae gennyf ddiddordeb – sut y gallaf gofrestru?

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer yr ymchwil hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cliciwch yma i gwblhau ffurflen gais – ni ddylai gymryd mwy na 5 munud.

Os cewch eich dewis i gymryd rhan, byddwn yn cysylltu gyda rhagor o fanylion.

Cliciwch yma i gymryd rhan.