Thank you for your interest in the Caerau Heat Scheme

Published: 8 July 2020

Spare some time, share your thoughts and earn £25!

You’re probably familiar with the idea of the Caerau Heat Scheme. You may have even taken part in previous research.

Now you can take part a phone interview, tell us what you think about our ideas and earn £25!

We’ve taken what we’ve learned from Caerau residents so far and developed ideas about how the heat network could help you get warm and comfortable at home.

Now we want to hear what you think so we can make it work for you!

Whether you’ve taken part in research on this topic before or not, we would love to hear from you.

What’s involved?

We’d like to interview you over the phone to hear your thoughts and opinions about ideas for the Caerau Heat Scheme.

It won’t take long – we’ll ask you to read a small amount of information before we phone you, and then we’ll spend an hour on the phone with you to hear what you think.

What’s in it for me?

As well as helping to make these ideas work for you, we’ll offer you £25 to thank you for your time!

I’m interested – how do I sign up?

We have a limited number of spaces available for this research. If you’re interested in taking part, please click here to apply – this should only take 5 minutes.

If you’re selected to take part, we’ll be in touch with further details.

 


 

Neilltuwch rywfaint o amser i rannu eich sylwadau ac ennill £25!

Cymerwch ran mewn cyfweliad awr o hyd dros y ffôn, dywedwch wrthym beth yw eich barn am ein syniadau ac ennill £25!

Rydych fwy na thebyg yn gyfarwydd â’r syniad o Gynllun Gwres Caerau. Mae’n bosibl eich bod hyd yn oed wedi cymryd rhan mewn ymchwil yn y gorffennol.

Rydym ni wedi cymryd yr hyn a ddysgwyd gan drigolion Caerau hyd yma ac wedi datblygu syniadau am sut y gallai’r rhwydwaith gwres eich helpu chi i fod yn gynnes ac yn gyfforddus gartref.

Rydym am glywed eich barn er mwyn i ni allu sicrhau ei fod yn gweithio i chi!

P’un a ydych wedi cymryd rhan mewn ymchwil ar y pwnc hwn o’r blaen ai peidio, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Beth mae’n ei olygu?

Hoffem gyfweld â chi dros y ffôn er mwyn clywed eich barn a’ch safbwyntiau am syniadau ar gyfer Cynllun Gwres Caerau.

Ni fydd yn cymryd yn hir – byddwn yn gofyn i chi ddarllen ychydig o wybodaeth cyn i ni eich ffonio, ac yna byddwn yn treulio awr ar y ffôn gyda chi i glywed eich barn.

Beth yw’r manteision i mi?

Yn ogystal â helpu i sicrhau bod y syniadau hyn yn gweithio i chi, byddwn yn cynnig £25 i ddiolch i chi am eich amser.

Mae gennyf ddiddordeb – sut y gallaf gofrestru?

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer yr ymchwil hon. Os bydd gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cliciwch yma i gofrestru – ni ddylai gymryd mwy na 5 munud.

Os cewch eich dewis i gymryd rhan, byddwn yn cysylltu gyda rhagor o fanylion.