Thank you for your interest in the Caerau Heat Scheme

Published: 26 June 2020

Please scroll down for the English version of this text.

Diolch am eich diddordeb yng Nghynllun Gwres Caerau.

Rydych fwy na thebyg yn gyfarwydd â’r syniad o Gynllun Gwres Caerau. Efallai eich bod hyd yn oed wedi cymryd rhan mewn cyfweliadau neu ymchwil arall i’n helpu i ddeall yr hyn rydych ei eisiau o’ch system wresogi, eich cymuned, eich biliau ynni ac ati.

Erbyn hyn, mae Energy Systems Catapult wrthi’n cynllunio cam nesaf ein hymchwil a hoffem eich gwahodd i gymryd rhan. Hyd yma, rydym wedi dysgu llawer am farn trigolion Caerau ar y rhwydwaith gwres dŵr pwll glo arfaethedig a sut rydych yn defnyddio ynni yn eich cartrefi. Y tro hwn, hoffem wybod sut byddech chi’n gwresogi eich cartrefi drwy’r rhwydwaith gwres. Felly, rydym yn chwilio am bobl sy’n fodlon dweud wrthym beth hoffent ei gael, beth sydd ei angen arnynt, beth maent yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi, a pham.

P’un a ydych wedi cymryd rhan mewn ymchwil ar y pwnc hwn o’r blaen ai peidio, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Wedi cymryd rhan o’r blaen? Helpwch ni i adeiladu ar yr hyn rydym eisoes wedi’i ddysgu gennych – mae manylion ychwanegol, mwy o ddyfnder a dealltwriaeth o’r ffordd y gall pethau fod wedi newid i chi, a pham, yn werthfawr iawn i ni.

Ddim wedi cymryd rhan eto? Helpwch ni i sicrhau ein bod yn deall eich barn – efallai y byddwch yn nodi safbwynt cwbl wahanol nad ydym wedi’i glywed o’r blaen.

Cliciwch yma i gymryd rhan

Beth mae’n ei olygu?

Byddwn yn cynnal fforwm trafod ar‐lein am 4 wythnos yn dechrau ym mis Awst. Bydd hwn yn debyg i gyfryngau cymdeithasol neu fforymau ar wefannau poblogaidd eraill.

Byddwn yn gofyn i chi fewngofnodi ychydig o weithiau yr wythnos i weld y cwestiynau rydym wedi’u gofyn a’r negeseuon y mae pobl eraill wedi’u gadael ac i rannu eich barn a rhoi adborth. Yn bwysig ddigon, bydd yn hawdd i chi ei ddefnyddio a gallwch gyfrannu o’ch cartref eich hun ar adegau sy’n gyfleus i chi.

Beth yw’r manteision i mi?

Yn ogystal â helpu i lywio’r ffordd y gallech chi a phobl eraill yn eich cymuned gysylltu â’r rhwydwaith gwres a sut y gallech fanteisio arno, gallech dderbyn hyd at £50 am gymryd rhan yn yr ymchwil hon.

Am bob wythnos y byddwch yn cyfrannu, byddwn yn cynnig £10 i chi i ddiolch i chi am eich amser – hyd at uchafswm o £40 (£10 x 4 wythnos).

Os byddwch yn parhau i gyfrannu bob wythnos am y pedair wythnos lawn, byddwn hefyd yn cynnig bonws cwblhau o £10 yn ychwanegol at y £40 hwnnw.

Mae gennyf ddiddordeb – sut y gallaf gofrestru?

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer yr ymchwil hon. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cliciwch yma i gwblhau ffurflen gais – ni ddylai gymryd mwy na 5 munud.

Os cewch eich dewis i gymryd rhan, byddwn yn cysylltu gyda rhagor o fanylion.

Cliciwch yma i gymryd rhan.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

You’re probably familiar with the idea of the Caerau Heat Scheme. You may have even taken part in interviews or other research to help us understand what you want from your heating, your community, your energy bills and so on.

Energy Systems Catapult is now planning the next stage of our research and we would like to invite you to take part. So far we have learned a lot about Caerau residents’ thoughts on the proposed mine water heat network and how you use energy in your homes. This time we’d like to get your input on how you would heat your home through the heat network. So we’re looking for people who are happy to tell us what they want, need, like and dislike, and why.

Whether you’ve taken part in research on this topic before or not, we would love to hear from you.

Been involved before? Help us build on what we’ve already learned from you – extra detail, extra depth and understanding how and why things might have changed for you is really valuable.
Not been involved yet? Help us make sure we understand your views – you might bring a totally different perspective that we hadn’t uncovered before.

What’s involved?

We’ll be running an online discussion forum for 4 weeks starting in August. This will be a bit like social media or forums on other popular websites.

We’ll ask that you log in a few times a week to see what we’ve asked and what others have posted and to share your own thoughts and feedback. Importantly, it will be easy for you to use and you can contribute from your own home at times that suit you.

What’s in it for me?

As well as helping to shape how you and others in your community might connect to the heat network and how you could benefit from it, you could receive up to £50 for taking part in this research.

For every week that you participate, we’ll offer you £10 to reimburse you for your time – up to a maximum of £40 (£10 x 4 weeks).

If you continue to participate every week for the full four weeks, we’ll also offer a £10 completion bonus on top of that £40.

I’m interested – how do I sign up?

We have a limited number of spaces available for this research. If you’re interested in taking part, please click here to fill out an application form – this should take no longer than 5 minutes.

If you’re selected to take part, we’ll be in touch with further details.